Phần mềm web này không chạy trên DATA SERVER, đang Test trên Laptop, lưu hành nội bộ, phục vụ nghiên cứu công cụ tìm kiếm video online từ Google, Youtube...